Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALPACABRA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu alpacabra.pl jest firma ALPACABRA Katarzyna Polok, NIP 543-20-32-860, działająca pod adresem Malesze 65, 17-100 Bielsk Podlaski, adres poczty elektronicznej alpacabra2020@gmail.com.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności aby zbierane przez niego dane były: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych – w tym do wysyłania newslettera, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następujące dane Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy);
  • Adres (ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
  • Numer telefonu;
  • Numer NIP (jeśli dotyczy);
  • Adres e-mail.

Dane te są niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.alpacabra.pl

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych droga elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania prze Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie ze sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną jest całkowicie dobrowolne. Akceptacja regulaminu oraz niniejszej polityki prywatności jest niezbędna dla zawarcia tych umów.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania określonych na obowiązujących aktach prawa polskiego.
 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem adresu alpacabra2020@gmail.com.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą lub utratą.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sklepu alpacabra.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.