Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego www.alpacabra.pl. Sklep internetowy www.alpacabra.pl dba o prawa konsumenta - dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy wyjaśniać na korzyść konsumenta.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.alpacabra.pl Klienci są zobowiązani zapoznać się oraz przestrzegać treści Regulaminu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALPACABRA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy działający pod adresem alpacabra.pl prowadzony jest przez firmę Alpacabra Katarzyna Polok, NIP 543-20-32-860, działającą pod adresem Malesze 65, 17-100 Bielsk Podlaski. Kontakt z prowadzącym sklep jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej alpacabra2020@gmail.com oraz pod numerem telefonu 666-053-537.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep alpacabra.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep alpacabra.pl, zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i w innych krajach.
  4. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, nieużywane, najczęściej przygotowywane ręcznie na specjalne zamówienie.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Rejestracja i logowanie
 • W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji, przy czym rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić udostępniony na stronie formularz rejestracyjny i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do alpacabra.pl poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala Hasło. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe.
 • Składanie Zamówień nie wymaga logowania się.
 • Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności
  • upoważnieniem alpacabra.pl do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez www.alpacabra.pl na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 1. Warunki zawierania umów sprzedaży
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu (a w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Są one jedynie zaproszeniem do składania ofert kupna w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych. ALPACABRA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak cen tych zamówień, które zostały zamówione przed zmianą ceny. ALPACABRA zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
  • zmiany danych zawartych w Sklepie;
  • czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych Produktów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu;
  • wycofywania poszczególnych produktów ze Sklepu;
  • zmiany parametrów technicznych Sklepu.
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (fakturą), która będzie dołączana do przesyłki lub za zgodą Klienta, będzie wystawiana w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 1. Realizacja zamówień
 • Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 • Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim i angielskim.
 • Klient dokonuje wyboru produktów spośród produktów, których wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem Sklepu. Wybór Produktów następuje przez wpisane w polu znajdującym się obok Produktu („ilość”) ilości wybranych Produktów i naciśnięcie opcji „dodaj do koszyka”.
 • Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia następuje przez wybranie opcji „złóż zamówienie” i elektroniczne przekazanie przez Klienta informacji na temat zestawienia wybranych przez Klienta Produktów (znajdujących się w elektronicznym koszyku oraz danych Klienta (imię, nazwisko, adres faktury (NIP dla faktur VAT), adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu). Składając Zamówienie Klient dokonuje również wybory formy zapłaty i dostawy zamówionego towaru. Stawki opłat za dostawę Produktów określane są przez Sklep na etapie składania Zamówienia.
 • Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Realizacja Zamówień poza terytorium UE następować może wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu realizacji takiego Zamówienia z przedstawicielem Sklepu i potwierdzeniu przez Klienta akceptacji kosztów wysyłki.
 • ALPACABRA niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta informację o otrzymaniu Zamówienia. Skutkiem prawnym przesłania informacji o otrzymaniu Zamówienia jest związanie Klienta ofertą.
 • Akceptacja przez Sklep oferty jest dokonywana w drodze przesłania do Klienta korespondencji elektronicznej – potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji – wtedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 • ALPACABRA zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia Zamówienia przez użytkownika w drodze bezpośredniego kontaktu z Klientem.
 • Potwierdzenie przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia stanowi nową ofertę. W takiej sytuacji Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o przyjęciu tejże oferty bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oferta traci moc po upływie 48 godzin od jej wysłania – tyle czasu ma Klient na przyjęcie oferty. Jeżeli tego nie dokona poprzez przesłanie oświadczenia o przyjęciu oferty, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach:
  • wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.10;
  • wskazanych w ofercie Sklepu, o której mowa w pkt. 3.12.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia Umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi między stronami do zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że strony zgodnie postanowią odmiennie.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim. Potwierdzenie Zamówienia przekazywane jest w języku polskim lub angielskim.
 • Treść Umowy sprzedaży jest utrwalana w formie elektronicznej i zabezpieczana przez Sklep przed dostępem osób trzecich.
 • W związku ze sprzedażą Produktu ALPACABRA wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. fakturę. Źródłem danych do faktury są dane podane przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 • Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 • ALPACABRA nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 • W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu internetowego, dopuszczalne jest prowadzenia pomiędzy Sklepem a Klientem korespondencji e-mail bądź telefonicznej. W ten sposób mogą być wyjaśniane ewentualne niejasności dotyczące Zamówienia.
 1. Płatność i dostawa
 • Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 • Klient dokonuje płatności za zakupione w Sklepie produkty w jeden z następujących sposobów:
  • przedpłata przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24
  • przedpłata kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Przelewy24
  • przedpłata za pośrednictwem PayPal
  • płatność za pobraniem (przy dostawie InPost) – usługa dodatkowo płatna, przy odbiorze przesyłki Klient zostanie poproszony o uregulowanie płatności gotówką; przy wyborze płatności za pobraniem bardzo prosimy o kontakt na alpacabra2020@gmail.com
  • przelewem bezpośrednio na konto bankowe:

Bank Millenium

82 1160 2202 0000 0001 8599 0717

ALPACABRA Katarzyna Polok

Malesze 65

17-100 Bielsk Podlaski

 • ALPACABRA dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przedpłaty, termin o którym mowa liczony jest od daty wpłacenia przedpłaty.
 • W przypadku zaistnienia opóźnień, ALPACABRA określa dłuższy termin realizacji Zamówienia i zawiadamia o tym klienta.
 • Klient może wybrać następujące sposoby odbioru/dostawy Zamówienia:
  • odbiór osobisty w Dąbrowie Górniczej
  • dostawa do klienta za pośrednictwem kuriera InPost
 • W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem kuriera InPost Zamówienie jest dostarczane na koszt Sklepu.
 • Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany w Zamówieniu złożonym przez Klienta.
 • ALPACABRA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży:
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności w postaci przedpłaty – jeżeli przedpłata nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży;
  • gdy towar jest niedostępny w magazynie ALPACABRA a Klient nie zaakceptuje wydłużonego terminu realizacji

Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od Umowy jest poinformowanie Klienta o anulowaniu Zamówienia i zwrot przedpłaty. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek do skorzystania z tego prawa.

 • ALPACABRA ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku gdy:
  • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo próby jej doręczenia;
  • w przypadku odbioru osobistego – gdy Klient nie odbierze towaru w terminie 7 dni od potwierdzenia dostępności Zamówienia do odbioru.

W przypadku odstąpienia od Umowy ALPACABRA dokona zwrotu wartości uiszczonej przez Klienta ceny z zastrzeżeniem, że w przypadku uprzedniego podjęcia próby doręczenia przez kuriera, kwota zwracana zostanie pomniejszona o koszty kuriera.

 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych i prawo do odstąpienia od umowy
 • Kupującemu, będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do pełnego lub częściowego odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 tej ustawy.
 • Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ALPACABRA Katarzyna Polok, ul. Bema 6/14, 41-303 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznej alpacabra2020@gmail.com).
 • Złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • dane kontaktowe Kupującego;
  • nr Zamówienia;
  • oznaczenie Produktów objętych odstąpieniem od Umowy.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić ALPACABRA Produkt na własny koszt i ryzyko.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu, w szczególności koszty czyszczenia, naprawy części. W celu stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonalności Produktów, Kupujący powinien obchodzić się z Produktami ostrożnie i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 • ALPACABRA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • ALPACABRA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Za taki produkt uważa się wszelkie Produkty oferowane przez ALPACABRA zamawiane przez Kupującego po uprzednim wskazaniu jego rozmiarów i parametrów.
 • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 1. Reklamacje

Wszelkie reklamacje można składać do ALPACABRA w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adres: ALPACABRA Katarzyna Polok, ul. Bema 6/14, 41-303 Dąbrowa Górnicza, alpacabra2020@gmail.com, telefon 666-053-537.

 • Akceptując postanowienia regulaminu Sklepu, Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość w celu realizacji Umowy.
 • ALPACABRA ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady Produktów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 • W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji drogą poczty tradycyjnej na adres ALPACABRA Katarzyna Polok, ul. Bema 6/14, 41-303 Dąbrowa Górnicza lun na adres poczty elektronicznej: alpacabra2020@gmail.com.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres e-mail;
  • adres do korespondencji;
  • dołączony dowód zakupu (faktura, dowód przelewu);
  • dokładne oznaczenie reklamowanego Produktu;
  • dokładny opis wady Produktu;
  • żądanie w ramach przysługujących uprawnień rękojmi;
  • datę wniesienia i podpis Kupującego.
 • Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku niedotrzymania tego terminu uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.
 • W momencie odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad z zastrzeżeniem, że koszty te nie mogą jednak przekraczać kosztów zwyczajowo przyjętych w stosunkach tego rodzaju.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres alpacabra2020@gmail.com.
  • W wyżej wspomnianej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. Gwarancja

 • ALPACABRA udziela 2-letniej gwarancji na produkt w postaci kołdry wypełnionej włóknem alpaki.
 • Zakres gwarancji obejmuje zarówno zachowanie deklarowanych właściwości termoregulacyjnych włókna alpaki, którym wypełniony jest Produkt, oraz jakość i trwałość ręcznego pikowania produktu i obszycia.
 • Gwarancja obowiązuje, o ile Produkt został zakupiony przez Kupującego na terytorium UE.
 • Wady Produktu, które objęte są niniejszą gwarancją, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia Produktu przez Klienta do Sklepu.
 • Gwarancja nie obejmuje obniżania jakości Produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia, jak również sytuacji w której obniżenie jakości produktu spowodowane jest:
  • mechanicznym uszkodzeniem Produktu
  • uszkodzeniem powstałym wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji Produktu, jak również użytkowaniem lub pozostawieniem Produktu w nieodpowiednich warunkach (np. nadmierna wilgotność)
 • Instrukcja użytkowania Produktu:
  • zaleca się użytkować kołdrę powleczoną poszwą, najlepiej z naturalnej tkaniny;
  • zaleca się regularnie wietrzyć kołdrę na świeżym powietrzu;
  • w przypadku zaistnienia konieczności zaleca się delikatne pranie chemiczne i suszenie „na zimno” tj. w niskiej temperaturze.
 • Warunkiem realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu Produktu.
 • Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z Umową.
 1. Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.alpacabra.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Katarzyny Polok, NIP 543-20-32-860, działającej pod adresem Malesze 65, 17-100 Bielsk Podlaski, adres poczty elektronicznej alpacabra2020@gmail.com.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za szkodę wyrządzoną Usługodawcy w zakresie naruszania praw autorskich.

 1. Postanowienia końcowe
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.
 • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223)